Vizuálne charakteristiky

Belosť

Belosť papiera môže byť prezentovaná tromi spôsobmi.
1. číselnými hodnotami - od 90 do 170. Belosť meraná vo svetle bez UV zložky má najnižšiu hodnotu. Ak je potrebné vyrobiť papier s vyššou belosťou, dosiahne sa to pomocou použitia optických zjasňovačov pri výrobe papiera.
2. podľa množstva pridaných zjasňovačov - od 90% do 110%.
3. podľa CIE - od 130 do 170. A ako sa tieto výsledky získavajú? Pomocou špeciálnej lampy so širokým spektrom a špeciálneho počítačového programu, ktorý počíta hodnotu integrálneho počtu pre celý rozsah spektra.

Tieto tri spôsoby merania belosti môžu poskytnúť rôzne výsledky pre rovnaký papier. Napríklad papier s nízkym stupňom belosti bez UV žiarenia môže mať veľmi vysoký stupeň belosti pri použití metódy s UV. To závisí od množstva použitého optického zjasňovača. A naopak - papier s nízkou belosťou s UV môže mať vyšší stupeň belosti bez UV. Záleží na belosti vlákien a plnidle, ktoré boli použité pri výrobe papiera. Zmena plniva z kaolínu na oxid vápenatý s rovnakou belosťou vlákien, môže zlepšiť belosť bez UV žiarenia, aj o niekoľko percent v prípade, že UV žiarenie sa nemení. Belosť je jedným z parametrov papiera, ktoré nemajú žiadny vplyv na zmenu kompozície, ale dosahuje odlišný vizuálny efekt. Ďalším parametrom, spojeným s belosťou je farebný L, a, b (inými slovami, odtiene papiera). Ľudské oko je veľmi špecifická vo vnímaní odtieňov. Napriek rovnakým výsledkom belosti sa niektoré dokumenty zdajú byť belšie než ostatné. Pokiaľ má papier žltý odtieň, je vnímaný ako menej biely než papier, ktorý má modrý odtieň. Ľudské oko vníma belosť cez odtiene papiera. Výrobcovia sa snažia vyrobiť čo najbelší papier, ktorý je v dnešnej dobe až tak biely, že je to do očí bijúce. Takýto papier môže byť použitý na projekty, v ktorých chceme dosiahnúť jasnosti tlače a svetlé farby. Avšak, ak by sme museli čítať dlhé eseje vytlačené na papieri s vysokou belosťou, naše oči sa pravdepodobne vzbúria. To je dôvod, prečo sa používa papier s nižším stupňom belosti pre tieto účely.

Jas

Hoci pojmy jasnosť a belosť sa niekedy zamieňajú, je medzi nimi niekoľko rozdielov v zmysle toho, ako popisujú charakteristiky papiera.

Jas (L* hodnota) je schopnosť papiera odrážať všetky farby svetelného spektra rovnomerne. Indikuje rozsah, v akom papier odráža viditeľné svetlo všetkých vlnových dĺžok. Skutočne biely papier má vysoký stupeň odrazu a neodráža svetlo jednej vlnovej dĺžky väčšou intenzitou ako svetlo inej vlnovej dĺžky. Väčšina typov bielych papierov má celkový stupeň odrazu 80 - 100%. Jasnosť je veľmi dôležitým aspektom pre vnímanie farieb, a tak predstavuje dôležitý základ pre riadenie farieb.

CIE belosť (W10) zodpovedá vizuálnemu vzhľadu bieleho papiera s alebo bez farbiva / zosvetľovača za svetelných podmienok, so zdrojom svetla podobným dennému svetlu (D65 / 10). Na rozdiel od ISO jasnosti, ktorá je obmedzená na modrú časť viditeľného spektra, CIE belosť je založená na odraze meranom v rámci celého spektra. Papier s modrým odtieňom sa bude zdať belší pre väčšinu pozorovateľov. CIE belosť zodpovedá vnímaniu ľudského oka.

L*, a*, b* (CIE farebné spektrum)
Tento farebný systém je založený na vnímaní opačných farieb ako vnímame ľudským okom a indikuje, že farby nemôžu byť zároveň zelené a červené alebo žlté a modré. To umožňuje popísať pozíciu farby na osi červená / zelená alebo žltá / modrá s jedinou hodnotou. 

Merania pre farebný dojem z povrchu je špecifikovaný pomocou troch súradnicových osí kolmo na seba (L *, a *​​, b *).

L* znamená jasnosť.
Os jasnosti má hodnoty od 0 = čierna, po 100 = dokonalá biela

a*: Kladné a* hodnoty sú červené, záporné hodnoty sú zelené, 0 = šedá

b*: Kladné b* hodnoty sú žlté, záporné hodnoty sú modré, 0 = šedá

Vizuálne zjasňovače
Optické zjasňovače sú používané ako prísady pri výrobe papiera na výrobu žiarivo bieleho papiera. Aby bolo možné vyhodnotiť účinnosť zjasňovača, meria sa odraz pri 457 nm a bez UV podielu.

Optické zjasňovače (OBA alebo FWA) sú používané na transformáciu neviditeľné ultrafialové svetla na viditeľné modré svetlo. Tým sa zvyšuje jasnosť L* a súradnica farby svetla sa posunie smerom k modrej, t.j. b* hodnota bude záporná.

Opacita

Opacita je technický pojem pre odolnosť papiera voči svetlu. Vyjadrené vo fyzikálnych pojmoch, opacita je schopnosť papiera absorbovať a odrážať svetlo. Čím vyššia je odolnosť voči svetlu, tým vyššia je opacita. Papier by mal byť čo najodolnejší voči svetlu, t.j. čo najnepriehľadnejší, aby text a obrázky na jednej strane nepresvitali na druhú stranu.

Opacita sa uvádza v % - čím vyššie percento, tým je papier je nepriehľadnejší.