Povrchové charakteristiky

Lesk papiera

Lesk papiera je vizuálny dojem, ktorý máte keď pozeráte na povrch. Papier vyzerá lesklejší, ak sa najvýznamnejšia časť dopadajúceho svetla odráža priamo a len malá časť sa odráža rozptýlene. V technických pojmoch merania je lesk názvom pre objem priameho svetla odrazeného povrchom papiera. Povrch papiera je zvyčajne osvetlený v uhle menej ako 75° a odrazené svetlo sa meria v rovnakom uhle.

Najbežnejším spôsobom merania lesku sú metódy Huntera a Lehmanna, ale nie sú vzájomne porovnateľné. Skutočnosť, prečo sa používajú obe metódy je vzhľadom na historické a geografické okolnosti. V strednej Európe sa zvyčajne meria lesk papiera podľa Lehmannovej metódy. Lesk je dôležitou charakteristikou pre hodnotenie kvality obrázku vytlačeného na povrchu papiera. Vysokolesklý tlačený obrázok je možné vyprodukovať na matnom alebo hodvábne-matnom papieri, čím sa dosiahne väčší kontrast medzi obrázkami a inými prvkami tlače.

Hladkosť / Drsnosť

Tu máme niekoľko metód, ktoré popisujú tento parameter. V Európe sú dobre známe dve metódy - BEKK a BENDTSEN. Dosiahnuté výsledky podľa BEKKa sú uvedené v sekundách a táto metóda opisuje hladkosť tlačenie. Táto metóda opisuje čas, ktorý je potrebný na prenos 10 cm³ vzduchu medzi hlavou prístroja a papiera merného tlaku. Pri použití tejto metódy je papier hrubší, keď daný čas je kratší, a ak je doba dlhšia, tak papier je hladší. V metóde BENDTSEN ide o meranie množstva vzduchu v mililitroch, ktoré sa prenáša medzi hlavou prístroja a papierom počas jednej minúty. V takom prípade platí, že čím je výsledok vyšší, tým ide o hrubší papier. Kým pri hladšom papieri budú výsledky nižšie.

Zvlnenie

Pri spracovaní si môžeme niekedy všimnúť, že papier, ktorý prechádza kopírovacím zariadením môže čeliť deformácie, ktorá môže byť vojakého druhu: skladanie a zvlnenie. Skladanie môže byť v troch smeroch papiera, nazvané MD, CD a DD (z anglických výrazov). Ohýbanie môžu byť v dvoch smeroch - v smere tlače a opačným smerom. Metóda merania ohybu MD a CD je založená na jednostrannej tlači určitého počtu listov (zvyčajne 100) a rýchle porovnanie veĺkosti ohyby s modelom. Metóda merania v ohybe DD je iná. Po tlači určitého množstva listov, je papier umiestnený v zariadený vo zvislej polohe, ktorá pomáha k popisu vzdialenosti medzi rohmi a zvislej rovine. Meranie sa vykonáva pre všetky štyri rohy. Výsledkom je rozdiel medzi najväčším a najmenším zakriveným rohom.

Vlhkosť

Významným parametrom pre spracovanie papiera, je jeho vlhkosť. Rozsah tohto parametra je nižšia pre kopírovacie papiere ako pre grafické papiere. Absolútna vlhkosť = medzi 3,5 a 4,5%
Relatívna vlhkosť = medzi 25 až 30%

Povrchové vkladanie

Parameter s názvom vkladanie, je dôležité pri tlači. K dispozícii sú dva typy vkladanie: v hmote (lepidlo sa pridá k hmotnosti papiera pred procesom formovania papiera na zariadení) a vkladanie plochy (lepidlo - obvykle vhodne modifikovaný škrob - je kladený na papier v odvodňovacej časti zariadenie). Stupeň vkladanie má vplyv na absorpciu tonera. Lepenie sa meria metódou COBB60. Táto metóda umožňuje kontrolovať, aké množstvo vody je absorbované na jeden meter papiera v priebehu určitej doby. Výsledky sú uvedené v gramoch.